1) … chci pokřtít dítě:

 

Křtem nás Bůh přijímá za své děti, stáváme se členy Kristovy církve se všemi právy a povinnostmi, křest působí odpuštění všech hříchů a vybavuje nás pro nový život Božími milostmi a dary. Křest má věčnou platnost, proto je neopakovatelný a nezrušitelný. Křtem je do naší duše vtištěna nesmazatelná pečeť značící, že patříme Kristu na věky.
O křest dítěte se žádá vždy v místě trvalého bydliště rodičů. Křest je výjimečně možné udělit i jinde, ale stejně to není možné bez předchozího souhlasu místně příslušného kněze.
K tomu, aby bylo dítě pokřtěno je nutné se setkat s místním knězem a podrobné podmínky křtu s ním domluvit. Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy vedle vchodových dveří kostela.

Při takovém prvním setkání se obvykle po vzájemné dohodě stanoví první termín, kdy bude kněz k dispozici jenom Vám, Vašim otázkám a objasněním.
Takových setkání, kdy se nejprve provede předběžný zápis pro matriku, a pak vede rozhovor s poučením o účincích křtu a o tom, jak bude probíhat obřad, může být několik, podle toho, jak jsou rodiče dítěte už poučeni, nebo se s věcí křtu potřebují seznámit více.
Pak se obvykle stanoví termín křtu a v tomto termínu (obvykle se jedná o sobotní dopoledne, ale je možná domluva i na jiných časech) se křest udělí.

Ke křtu dítěte je třeba, aby:

A)

rodiče kontaktovali faráře a dohodli se s ním na termínech dalšího jednání a termínu samotného křtu;

B)

rodiče (alespoň jeden z rodičů) byli věřící;

C)

měli rodiče pevný úmysl své dítě vychovávat jako katolického křesťana i s tím, že až dítě dospěje do školního věku, zajistí mu náboženskou výchovu pravidelnou výukou náboženství;

D)

kmotr/kmotra, který/á bude pro dítě vybrán/a byl/a katolického vyznání s pravidelným a řádným náboženským životem podle požadavků Církve;

E)

dokumenty: a) rodný list dítěte, b) oddací list rodičů, c) případně křestní list kmotra/kmotry, jestliže kmotr/a není knězi osobně znám/a;

F)

předměty: když už je stanoven termín křtu, je třeba obstarat a) křestní svíčku, což je většinou dlouhá tenká různě zdobená svíce, b) křestní roušku, což je textilní pokrývka různě zdobená převládající bílé barvy, kterou lze, stejně jako křestní svíci koupit v prodejnách devocionálií čili náboženských potřeb.