FARNOST RYBÁŘE

Možnost svátosti smíření v kostele půl hodiny před každou mší sv.
 
 
 
 

 

 
Nebo zde: www.mseonline.cz
 
 
 

Katechismus na Spotify

Duchovní:


P. Romuald Štěpán Rob

Kontakt:

tel. 724 241 601, e-mail: kv-rybare@seznam.cz, Facebook: www.facebook.com/farnost.rybare

Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy u vchodových dveří kostela.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv.

 

Adresa:

Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Rybáře

IČ: 49750151

č.ú.: 107-3008310277/0100

nám. 17. listopadu 350/4

360 05 Karlovy Vary - Rybáře

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv.

 

B O H O S L U Ž B Y - kostel Povýšení sv. Kříže

Pravidelně viz rozpis výše a o slavnostech také v 18.00:

• slavnost Panny Marie, Matky Boží (1. ledna)

• slavnost Zjevení Páně (6. ledna)

• svátek Uvedení Páně do Chrámu (2. února)

• slavnost Sv. Josefa (19. března)

• slavnost Zvěstování Páně (25. března)

• slavnost Nanebevstoupení Páně

• slavnost Těla a Krve Páně

• slavnost Narození Sv. Jana Křtitele (24. června)

• slavnost Sv. Petra a Pavla (29. června)

• slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)

• slavnost Všech svatých (1. listopadu)

• slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. prosince)

• slavnost Vigilie Narození Páně (24. prosince)

• slavnost Narození Páně (25. prosince)

Pro vánoce, půst a velikonoce je speciální uveřejňovaný rozpis bohoslužeb.

Rybáře – kostel Povýšení sv. Kříže

Pseudorománský farní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1904-1906 staviteli Norbertem a Aloisem Sichertovými z Rybář podle plánu K. Schadena z vrchního stavebního úřadu v Praze na volném prostranství uprostřed rozrůstající se obce Rybáře (Fischern). Nový kostel tehdy nahradil již nedostačující středověkýkostel sv. Urbana na Kapellenbergu nad obcí.

Neorientovaná pseudorománská bazilika z pálených cihel tvořená hlavní lodí s užším obdélným presbytářem krytou sedlovou střechou s pálenou krytinou s úzkými postranními loděmi s pultovými střechami je zakončena trojapsidálním závěrem. Sakristie kostela spolu s protějškovou postranní kaplí dodává stavbě podobu kostela s příčnou lodí na půdorysu ve tvaru kříže. Při jihozápadním nároží vstupního průčelí kostela stojí připojena hranolová zvonová věž s lichoběžníkovými štíty na všech stranách s kruhovými hodinami, završená plechovou osmibokou jehlancovou střechou. Výmalba interiéru kostela od V. Hartmanna pochází z roku 1948.
Vnitřní zařízení kostela pochází z doby vzniku z roku 1906, provedené J. Krejčíkem podle návrhu A. Cechnera. V kostele je umístěna také část barokního inventáře ze zrušeného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru ve Vojenském újezdu Hradiště. Jsou to sochy sv. Augustina a sv. Ambrože z 1. poloviny 18. století, které dnes stojí u hlavního oltáře. Z téže doby pak také socha Piety a figurálně zdobená křtitelnice. Dále obrázek Vzkříšení na měděném plechu ze 17. století a dva oltářní obrazy patrně se sv. Terezou a sv. Václavem z 2. poloviny 18. století.

Severně kostela stojí obdélná dvoupatrová budova fary z roku 1905.

 

Použitá literatura:

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 35
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 269

 

Děkujeme autorům webu www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ za text, který je výše uveden. 

 
 

Fotogalerie: Farnost Rybáře